โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโปรแกรมแรกของประเทศ เริ่มพัฒนาและใช้งานมาตั้งแต่ปี 2547 ผ่านทางเว็บไซต์ Eduzones.com ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีมาก จนมีนักเรียนสอบติดโดยการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด EZ มาประกอบการตัดสินใจเลือกคณะเป็นจำนวนมาก

ในปี 2550 มีผู้ใช้งานโปรแกรมมากกว่า 500,000 ครั้งในปีนั้น จนทำให้เกิดปัญหาการใช้งานไม่ได้ และใ พัฒนาเวอร์ชั่นโปรแกรมสำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ชื่อ EZPlus และใช้งานมาจนถึงปัจจุบันช้งานได้ล่าช้า จึงได้

โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด จะทำการคาดการณ์คะแนนต่ำสุดที่จะสอบผ่านในแต่ละปี โดยวิเคราะห์จากแนวโน้ม คะแนน ความเปลี่ยนแปลงของคะแนน ONET GAT PAT และความนิยมของคณะสาขาในปีนั้นๆ พร้อมแสดงคะแนนต่ำสุด ย้อนหลัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ ปัจจุบันโปรแกรมมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 3,000,000 คน มีความแม่นยำมากกว่า 93%

ทางทีมงานวิชาการ Eduzones.com ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มคะแนน Admissions 57 ซึ่งมีมากกว่า 2500 รหัส โดยจะทำการทยอย
อัพเดทคะแนนที่เก็งไว้ ดังนี้

กำหนดการอัพเดทคะแนน EZ และ EZPlus

9 ก.พ. 2558 - อัพเดทคะแนนขั้นต่ำทั้ง 3125 รหัส
อัพเดทแล้ว
12 ก.พ. 2558 - ภาพรวมการเลือกคณะปีที่ผ่านมา
อัพเดทแล้ว
19 ก.พ. 2558 - อัพเดทคะแนนจากผลของคะแนน GAT PAT ครั้งที่ 1
อัพเดทแล้ว
26 ก.พ. 2558 - แนวโน้มคะแนนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มวิทยาศาสตร์
อัพเดทแล้ว
5 มี.ค. 2558 - แนวโน้มคะแนนกลุ่มวิศวกรรม
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มสถาปัตยกรรม
อัพเดทแล้ว
12 มี.ค. 2558 - แนวโน้มคะแนนกลุ่มเกษตรศาสตร์
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
อัพเดทแล้ว
19 มี.ค. 2558 - แนวโน้มคะแนนกลุ่มบริหารธุรกิจ
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มมุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
อัพเดทแล้ว
23 มี.ค. 2558 - อัพเดทคะแนนจากผลของคะแนน ONET
อัพเดทแล้ว
11 เม.ษ. 2558 - อัพเดทคะแนนจากผลของคะแนน GAT PAT ครั้งที่ 2
อัพเดทแล้ว
8 พ.ค. 2558 - อัพเดทรหัสคณะ Admissions 58 ใหม่
อัพเดทแล้ว
11 พ.ค. 2558 - อัพเดทคะแนนครั้งสุดท้ายจากความฮิตของนักเรียนทั้งประเทศ
อัพเดทแล้ว
>>>> เริ่มประเมินคณะ EZPlus 2015 <<<<
มีผู้ใช้แล้ว ครั้ง

คำนิยมจากผู้ใช้

ผู้สนับสนุน